Pædagogiske læreplaner

Børnehavens Formål
Børnehaven bygger på det kristne/katolske livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og at lære børnene at skelne mellem godt og ondt, sandt og falsk.  

Pædagogiske læreplaner 

Sct. Michaels Børnehave vil leve op til ”Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)”.

Vi vil følge de formålsbestemmelser der står beskrevet i dagtilbudsloven, samt bestemmelserne i forhold til børnemiljø, sprogvurderinger, læreplaner, og sprogstimulering af tosprogede småbørn.

Dette vil vi gøre ved at følge de retningslinjer der er for dette i Kolding kommune. Læreplaner, og dermed også børnemiljø, vil blive godkendt af bestyrelsen, og derefter blive afleveret til godkendelse ved kommunen i december måned sammen med virksomhedsplanen. 

Sprogarbejde 

Vi laver sprogvurdering på alle børn ca. 2 måneder efter de er startet. Børnene må dog ikke være over 3,6 år. Børnene sprogvurderes af deres primærpædagog.
Vi bruger socialstyrelsens materiale ”sprogvurdering af børn”, hvor forældrene inddrages ved at svare på et elektronisk spørgeskema.
Materialet giver et indblik i om barnets skal have generel, fokuseret eller særlig indsats i forhold til den sproglige udvikling.
Ved den generelle indsats henvises til vores læreplanstema om sprog – dette er en del af dagligdagen.
Ved den fokuserede eller særlige indsats, sættes der særligt fokus på barnets vanskeligheder og der laves sprogarbejde i børnehaven i forhold til dette. Arbejdet kan foregå i mindre grupper. Forældrene inddrages med forslag til øvelser hjemme. Dette kunne være: rim og remser, mundmotoriske øvelser, samtaler mv.
Ved den særlige indsats vurderes det sammen med forældrene, om barnet skal indstilles til tale pædagog. Vi gør brug af TRAS og/eller udviklingsbeskrivelsen ”dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse”.
Den sprogansvarlige i Sct. Michaels Børnehave er Sandra Jakobsen.

De lovgivningsmæssige rammer:
I dagtilbudsloven stilles der krav om, at alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 3 åràskolestart.
Læreplanerne skal skabe rum for leg, læring og udvikling, og beskrive børnehavens mål for læring indenfor følgende 6 temaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglige kompetencer
 • Krop og bevægelser
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplanerne skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter der iværksættes for at nå målene i det daglige pædagogiske arbejde. Endvidere skal det beskrives hvordan der tages højde for børn med særlige behov, og de forskellige forudsætninger børnene har.

At lege er at lære!

Børn lærer meget gennem legen og kontakten med andre børn. Deres møde med verden bringer mange spørgsmål, oplevelser og udfordringer. Det at smage, lugte, se, mærke og tale om det der sker omkring dem, er grundlaget for deres udvikling. De udvikler deres færdigheder og bliver socialiserede gennem legen. De lærer at tage hensyn til hinanden, lære af hinanden og udvikle en god social forståelse.
Det er den voksne, der har ansvaret for barnets liv; forældrene derhjemme og os som personale. Med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, har vi mulighed for - med en målrettet indsats, at opretholde og styrke barnets kompetence til at klare sig godt i dets videre liv. Vi vil i det følgende uddybe hvad og hvordan vi som institution har valgt at målrette denne indsats. Dette gøres ved hjælp af de 6 læreplanstemaer.

Barnets alsidige personlige udvikling

Vi ønsker at hvert barn skal:

 • Opleve at være værdifuld, både i sig selv og som en del af fællesskabet
 • Inspireres til at udvikle fantasi og kreativitet
 • Opleve succes i hverdagen
 • Udvikle kompetencer til at lære at forstå og håndtere følelser
 • Støttes i at kunne sætte grænser – sprogligt og kropsligt

Vi vil som personale:

 • Tage udgangspunkt i det enkelte barn
 • Være anerkendende i vores tilgang til barnet
 • Hjælpe barnet til at sætte ord på egne følelser
 • Skabe rum for fantasi og kreativitet
 • Støtte barnet i at blive selvhjulpent
 • Støtte barnet i at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
 • Støtte barnet i at turde stå frem

Struktur:
Barnets alsidige personlige udvikling vil være gennemgående i alt hvad vi arbejder med.

Sociale kompetencer

Vi ønsker at barnet:

 • Lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt
 • Udvikler empati
 • Lærer at udvikle og vedligeholde venskaber
 • Udvikler kompetencer til at indgå i forpligtende fælleskaber

Vi vil som personale:

 • Bevare en ordentlig omgangstone
 • Være anerkendende
 • Guide barnet i konflikthåndtering
 • Være gode rollemodeller
 • Motivere barnet til at knytte venskaber, også på tvært af alder
 • lære barnet at ”samtale”
 • Give barnet udfordringer
 • Vægte fri leg

Struktur:
Barnets sociale kompetencer vil være gennemgående i alt hvad vi arbejder med.

Sprog

Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere, derfor skal barnet have mulighed for at udvikle sit sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
Barnet skal:

 • Udfordres og støttes i at udvikle sin nysgerrighed og interesse for sproglig kreativitet
 • Udfordres til at udtrykke sig gennem forskellige genrer som for eksempel mimik, kropssprog, skriftsprog, billedsprog, tegn og symboler, talesprog
 • Støttes i at udtrykke følelser, behov og meninger verbalt
 • Udvikle sprogforståelse og et nuanceret talesprog

Vi vil som personale:

 • Skabe et miljø hvor der er plads og rum til leg og dagligdags aktiviteter
 • Sætte ord på handlinger
 • Fortælle historier og tale om indholdet
 • Bruge drama som en udtryksform med mange facetter
 • Bruge musik/rytmik som udtryksform med mange facetter
 • Være nuancerede i vores sprogbrug
 • Være tydelige i krops og tale sprog
 • Bruge rim og remser
 • Skabe rum for samtale hvor der både fortælles og lyttes, barn-barn og barn-voksen

Eksempler fra dagligdagen:

 • Højtlæsning, dialogisk læsning
 • Drama
 • Samling
 • Samtaler i forbindelse med måltider
 • Rim og remser
 • Sang og rytmik

Krop og bevægelse
Barnet skal:

 • Opleve glæde ved at bruge kroppen
 • Støttes i at videreudvikle de motoriske færdigheder – både gennem leg og tilrettelagte aktiviteter
 • Udfordres til at udforske omverdenen ved hjælp af sine sanser
 • Have indsigt i kroppens betydning for sundhed

Vi vil som personale:

 • Bruge sanglege og rytmik
 • Bruge drama
 • Lave aktiviteter der udfordrer motorikken – både fin og grov motorik. Dette kan være i hallen, i nærområdet hvor der er forskelligt terræn, på legepladsen mv.
 • Give barnet indsigt i sundhed, kost og hygiejne

Eksempler fra dagligdagen:

 • Gåture
 • Aktivitet på legepladsen
 • Regellege
 • Aktivitet i hallen
 • Drama
 • Kreative værksteder der udfordrer finmotorikken (Klippe, tegne, lime, perler mv.)

Natur og naturfænomener
Barnet skal:

 • Lære at færdes og lege i naturen med respekt
 • Udforske og eksperimentere
 • Bruge sine sanser

Vi vil som personale:

 • Lære børnene at værne om naturen
 • Tage på ture i forskellige miljøer (skov, å, strand mv.)
 • Motivere barnet til fordybelse og refleksion, samt skabe et uderum der indbyder til dette
 • Opfordre barnet til at bruge sanserne i naturen
 • Tale om vejret og årstiderne
 • Gøre brug af materialer fra naturen i pædagogiske aktiviteter

Eksempler fra dagligdagen:

 • Ture ud af huset
 • Finde dyr og planter og undersøge hvad det er
 • Bål og bål mad
 • Fordybe sig i naturen på legepladsen (snegle, edderkopper, knopper på træerne, nedfaldne frugter mv.)

Kulturelle udtryksformer og værdier
Barnet skal:

 • Have kendskab til og opleve forskellige traditioner
 • Have adgang til forskellige redskaber og materialer
 • Have kendskab til forskellige udtryksformer

Vi vil som personale:

 • Sørge for at vedligeholde vores traditioner og inddrage børnene aktivt i dette
 • Ved at give børnene mulighed for at lave teater
 • Ved at bruge de kulturelle tilbud vi har i nærområdet
 • Give børnene mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af forskellige materiale

Eksempler fra dagligdagen:

 • Se og spille teater
 • Fastholde traditioner og muligvis skabe nye
 • Bruge forskellige kreative materialer
 • Biblioteksbesøg
 • Gøre brug af blandt andet Koldinghus, Trapholt, Nicolai for børn, Geografisk have
 • Deltage i andagter i Sct. Michaels kirke til jul, høst mv.
 • Højtlæsning

Generelt
Alle læreplantemaer berøres i de daglige aktiviteter, men to gange om året er der ekstra fokus på to forskellige temaer. Vi prøver at tilrettelægge det så det kan være på tværs af stuerne og så alle børnegrupper kan være med.
Barnets alsidige personlige udvikling og barnets sociale kompetencer, er gennemgående i alt hvad vi arbejder med, og har stor fokus i dagligdagen.

Børn med særlige behov:

Det er vigtigt at et barn med særlig behov føler sig som en del af et inkluderende fællesskab, hvor det støttes i at indgå i leg, aktivitet og samvær med de andre børn.
Børn med særlige behov kan være:

 • Et barn med motoriske vanskeligheder
 • Et barn med sproglige vanskeligheder
 • Et barn med en diagnose
 • Et barn med koncentrationsbesvær
 • Et barn med følelsesmæssige vanskeligheder
 • et barn der oplever familiemæssige forandringer – både af længere og kortere varighed
 • et barn der er født for tidligt

kontaktpædagogen skal:

 • have fokus på det enkelte barn og dennes behov
 • lave iagttagelser der kan drøftes på personale eller stuen møde
 • være i dialog med forældrene
 • have kontakten til eventuelle eksterne samarbejdspartnere

Det er vigtigt at hele personalet er inddraget i problemstillinger omkring det enkelte barn, så vi sikrer en fælles forståelse, og så vi alle kan sikre en hverdag hvor barnet føler sig som en del af fællesskabet.
Ved tilrettelæggelse af aktiviteter er det vigtigt at der tages så meget hensyn til barnet med særlig behov som muligt.
Vi benytter følgende arbejdsredskaber:

 • børnelinealen

2 gange om året udarbejdes børnelinealen. Der laves handleplan for de børn der ligger i kategorierne 2,3,4.

 • Relations skema

2 gange om året laves der relations skema, som skal sikrer at alle børn har nogle gode børne- og voksenrelationer

 • Sprogvurdering:

Vi laver sprogvurdering på alle børn ca. 2 måneder efter de er startet. Børnene må dog ikke være over 3,4 år. (se endvidere afsnittet ”sprogarbejde”).

 • SPU

Der laves SPU på alle kommende skolebørn. Dette danner grundlag for samtale inden skoleindskrivning - ultimo oktober måned.

 • Dansk pædagogisk udvikling beskrivelse

En helhedsbeskrivelse af barnets udvikling.

Børnemiljøet
Børn i dagtilbud skal have et godt børnemiljø der integreres i det pædagogiske arbejde.
Dette omfatter:

 • Det fysiske børnemiljø:

Både ude og inde skal der være rammer der udfordrer, motiverer og giver mulighed for udvikling, læring og aktivitet.

 • Det psykiske børnemiljø:

Hvert enkelt barn skal føle sig set, hørt og forstået. Barnet skal føle sig værdifuldt og unikt. Det skal føle sig som en del af fællesskabet, og føle at have en vis medbestemmelse indenfor de givne rammer.
Barnet skal møde anerkendende voksne der er engagerede i barnets liv, som giver dem tryghed, omsorg og nærvær. Det skal møde voksne der taler med dem og ikke til dem.

 • Det æstetiske børnemiljø:

Vi gør hvad vi kan for at gøre børnehaven til et rart sted at være trods det at huset er gammelt. Vi udstiller børnenes værker, tegninger mv. på vægge og i vinduer, så de føler at de sætter deres præg på udsmykningen, og kan glædes ved at vise deres ting frem.
Vi indretter rummene så de inspirerer til leg, fantasi, kreativitet og fordybelse.
Arbejdet med børnemiljøet laves ved hjælp af materiale fra ”dcum”.
Materialet er en interview undersøgelse som laves enkeltvis med en gruppe af børn i alderen 4-6. Herefter følges der op med børnemiljøtermometret.
Vi vil i det daglige have øje for de forskellige læreplanstemaer samt børnemiljøet.

Dokumentation

 • Billeder:

Der tages billeder af projekter, processer mv. og disse lægges på intra, sættes i børnenes mapper eller hænges op i huset.

 • Tavler:
 • Der skrives dagligt på stuens tavle, så forældrene ved hvad der er sket i løbet af dagen, og så der er noget at spørge ind til og tale om hjemme.
 • Barnets mappe:

Hvert barn har en mappe hvori der sættes tegninger, beskrivelser og/eller billeder fra hele barnets børnehave forløb. Barnets får mappen ved overgang til skole.

 • Udstilling:

Børnenes produkter udstilles i huset.

 • Fotoskærm:

Bruges ved både korte og lange projekter, og når det ellers tænkes relevant.

 • Intra:

Intra bruges til billeder og beskrivelse af projekter.

Evaluering:

 • Smtte-modellen bruges både til dagligdags arbejde samt aktiviteter og større projekter.
 • På hvert personalemøde evalueres der på de projekter og aktiviteter der har været.

Læreplaner godkendt af skolens bestyrelse på bestyrelsesmødet den 9. december 2013 

Information

an image
Sct. Michaels Børnehave
Sct. Michaels Gade 10
6000 Kolding
Email: post@sct-michaels-bornehave.dk

Telefon: 75 52 28 34