Virksomhedsplan

Virksomhedsplan Sct. Michaels skole og Børnehave.

Indledning:

Virksomhedsplanen skal primært være et arbejdsredskab for personalet, ligesom det kan give information om børnehavens idégrundlag og aktiviteter.

Institutionen er oprettet af Sct. Hedvigsøstrene i 1943, og er historisk set katolsk. I vore dage betyder dette at vi følger naturlige, grundlæggende kristne værdier omkring ansvar, medfølelse og menneskelig respekt

Vores formål er, i samarbejde med forældrene at skabe et miljø for børnene, der kan supplere hjemmets opdragelse.

Vi tilstræber, at barnet udvikler sig til et åbent og selvstændigt menneske, der kan indgå i et fællesskab af børn og voksne.

Vi tilbyder børnene tryghed, omsorg og mange muligheder for oplevelser. Vi stimulerer børnenes trang til at afprøve og udforske omgivelserne, så deres erfaringsområde og aktivitet fremmes.

Disse opgaver løser vi under hensyntagen til børnenes alder og udviklingstrin, og det er en selvfølge, at institutionens kristne holdning kommer til udtryk under arbejdet med børnene, dog uden at påtvinge dem en bestemt religiøs livsholdning.

Vi stræber efter at være et rart sted hvor såvel børn som voksne kan lide at komme. Vi vil samarbejde med hjemmet, og drage omsorg for børnene i de timer de tilbringer i børnehaven.

Børnehavens hverdag planlægges, så børnene gennem leg og planlagte aktiviteter styrkes socialt, intellektuelt og motorisk. Vi vil arbejde med børnenes kropsbevidsthed og styrke glæde og nysgerrighed.

Åbningstid:

Mandag til torsdag           kl. 06.30 – 16.30

Fredag                               kl. 06.30 – 16.00

Alle børnehaver i Kolding Kommune holder ferielukket 3 uger i løbet af året. Grundlovsdag lukker børnehaven kl. 12.30. Børnehaven er ligeledes lukket fredagen efter Kristi Himmelfartsdag.  I øvrigt tilstræber vi at følge kommunens ferieplan.

Forældrerådet:

Her deltager en repræsentant fra skolens bestyrelse

Værdigrundlag:

Vi baserer vores værdigrundlag

-      Ansvarlighed

-      Åbenhed

-      Engagement

-      Kreativitet

-      Tryghed 

-      Respekt

Uddrag af Serviceloven – dagtilbudsloven, hvilken vi er forpligtet til at følge.

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.

Normering:

60 børn

Personalenormeringen vil følge de fastsatte regler på området.

De fysiske rammer for institutionen:

Børnehaven har til huse i en tre-plans bygning. Første sal, stue samt kælder.

Kælder:        depot og garderobe, ”tumle/aktivitetsrum”

Stuen:          1 stort grupperum, toilet, køkken, kontor   

1-sal:            grupperum, personalerum, 2 ”tumle-legerum”, toilet

Børnehaven er en stueopdelt børnehave med hver deres voksengruppe. Alle børn har en primær voksen som sikrer barnets trivsel og udvikling, og som afholder samtaler med forældrene. 

Personale:

Afdelingslederen har det overordnede ansvar for børnehavens daglige drift og det pædagogiske arbejde. Daglig ledelse varetages af en afdelingsleder og souschefi fællesskab.

Ledelsesstil: Vi lægger vægt på en demokratisk men synlig ledelse. Vi betragter personalet som en vigtig ressource, og for at skabe arbejdsglæde og ansvarlighed finder vi det vigtigt, at personalet får indflydelse på deres egen arbejdssituation i det daglige.

Personalet supplerer forældrenes ansvar for forældrenes sundhed, trivsel, udvikling og opførsel når barnet er i institutionen.

Forældresamarbejde:

Det er vigtigt for barnets generelle trivsel, at der er et godt samarbejde mellem forældrene og personalet.

Vi tilstræber:

-      At børn og forældre får en god modtagelse og introduktion, når barnet starter

-      At forældre og personale taler åbent og ærligt sammen om barnets trivsel og forhold i hjem og
        institution

-      At forældrene føler sig velkomne og har lyst til at engagere sig i institutionens liv

Forældrene har det grundlæggende ansvar for deres barn, herunder deres sundhed, trivsel, udvikling og opførsel.

Børn med særlige behov:

Institutionen samarbejder med kommunen om indsatsen i forhold til børn med særlige behov. Institutionen tager kontakt til kommunen, hvis der optages eller hvis man har et barn med særlige behov. Kommunen kan således vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger.

Tilsyn:

Føres i henhold til daginstituationsloven


Information

an image
Sct. Michaels Børnehave
Sct. Michaels Gade 10
6000 Kolding
Email: post@sct-michaels-bornehave.dk

Telefon: 75 52 28 34